kyucquetoi.com

Bài viết 01/2019

Cô be na y kha qua Vu Ba o thi ch cưng rô i đo P S Gia tri gia o du c Viê t Nam hiê n ta i chi la nh

Cô bé này khá quá! Vũ Bảo thích cưng rồi đó! :-) :-) P/S: Giá trị giáo dục Việt Nam hiện tại chỉ là những hầm phân bầy nhầy đang bốc mùi. Trong hầm phân đó, đám cán bộ-lãnh đạo quản lý là những con dòi béo ú đang chui rúc để phân hủy đám K.Ứ.T của dân.